صفحه اصلي

 

انتقالات دانشجویی > جدول همترازی واحد ها (براساس گروه )

    <  << 

 

 

 

نقشه سايت

 

  نام واحد 

  گروه 

 

 برازجان

 1

 

 خرم دره

 1

 

 سازمان مركزی

 1

 

 شهرپرند

 1

 

 فارسان

 1

 

 هفت هشتجان

 1

 

 تهران پزشكی

 

 تهران جنوب

 

 تهران داروسازی

 

 تهران دندانپزشكی

 

 تهران سماء

 

 تهران شمال

 

 تهران علوم تحقیقات

 

 تهران مركزی

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمااندیشه

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماتهران

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماتهران سما

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمااسلامشهر

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمارودهن

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماپاكدشت

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماكرج

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماورامین

 

 اسلا مشهر

 

 پرند

 

 شهرری

 

 شهریار

 

 رودهن

 

 ورامین

 

 قِیام دشت

 

 كرج

 

 مشهد

 

 شیراز

 

 قزوین

 

 قم

 

 تبریز

 

 خوراسگان

 

 دماوند

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمامشهد

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماقزوین

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماتبریز

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماشیراز

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماخوراسگان

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمارشت

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماتنكابن

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماشاهرود

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماقائم شهر

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماسمنان

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمازنجان

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماساری

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماساوه

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمابابل

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماارومیه

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمابندرعباس

 

 آموزشكده فنی حرفه ای سمااهواز

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمااراك

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمااردبیل

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماكرمان

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماگرگان

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماگرمسار

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمالاهیجان

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمانجف آباد

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمایزد

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمانوشهرچالوس

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماهمدان

 

 اهواز

 

 بابل

 

 اراك

 

 اردبیل

 

 ارومیه

 

 دامغان

 

 تنكابن

 

 بندرعباس

 

 قائم شهر

 

 علوم وتحقیقات اهواز

 

 شاهرود

 

 رشت

 

 ساوه

 

 زنجان

 

 سمنان

 

 ساری

 

 لاهیجان

 

 كرمان

 

 كرمانشاه

 

 كاشان

 

 گرگان

 

 گرمسار

 

 یزد

 

 همدان

 

 نجف آباد

 

 نوشهر و چالوس

 

 نراق

 

 میاندوآب

 

 هشترود

 

 نیشابور

 

 كازرون

 

 مرند

 

 مرودشت

 

 سنندج

 

 سبزوار

 

 دزفول

 

 رامسر

 

 شبستر

 

 شهرضا

 

 شهركرد

 

 علوم وتحقیقات فارس

 

 علی آباد كتول

 

 فسا

 

 فلاورجان

 

 فیروزكوه

 

 بندر انزلی

 

 بوئین زهرا

 

 بجنورد

 

 بروجرد

 

 تاكستان

 

 دهاقان

 

 خمینی شهر

 

 خرم آباد

 

 آیت ا.. آملی

 

 ابهر

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمانیشابور

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمامیاندوآب

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمامرند

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمامرودشت

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماكازرون

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماآستارا

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماآمل

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سما بندرانزلی

 

 آستارا

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماابهر

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمابروجرد

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماتاكستان

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماسبزوار

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماسنندج

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماعلی آبادكتول

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماشهركرد

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماخرم آباد

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماخمینی شهر

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمادزفول

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمارامسر

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماخوی

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماخمین

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماشیروان

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمازاهدان

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماتربت حیدریه

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماایلام

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمابهبهان

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمابوشهر

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمابیرجند

 

 آبادان و خرمشهر

 

 آزادشهر

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماآزادشهر

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سما ارسنجان

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماارسنجان

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماكاشمر

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمافیروزآباد

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماقوچان

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمامراغه

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمانور

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماملایر

 

 آموزشكده فنی وحرفه سمابوشهر

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمایاسوج

 

 آموزشکده فنی وحرفه ای سماتربت حیدریه

 

 استهبان

 

 ایلام

 

 ارسنجان

 

 خوی

 

 تویسركان

 

 جهرم

 

 بیرجند

 

 تفرش

 

 تربت حیدریه

 

 بهبهان

 

 بناب

 

 بوشهر

 

 فیروزآباد

 

 قوچان

 

 شهر مجلسی

 

 شیروان

 

 زاهدان

 

 خمین

 

 سوادكوه

 

 مشكین شهر

 

 ملایر

 

 گنبد كاوس

 

 مباركه

 

 محلات

 

 مراغه

 

 كاشمر

 

 كلیبر

 

 گلپایگان

 

 نایین

 

 یاسوج

 

 میبد

 

 میمه

 

 نكا

 

 نهاوند

 

 نور

 

 مهدیشهر

 

 مهریز

 

 ورزقان

 

 هادی شهر

 

 هرند

 

 گناباد

 

 كوار

 

 مركزشفت

 

 مركزفومن

 

 لنجان

 

 ملكان

 

 ممسنی

 

 ممقان

 

 مسجدسلیمان

 

 سنقر كلیائی

 

 زواره

 

 سروستان

 

 دولت آباد

 

 رودسر و املش

 

 شاهین دژ

 

 قائنات

 

 قروه

 

 فومن وشفت

 

 فراهان

 

 بندرگز

 

 بروجن

 

 بستان آباد

 

 بم

 

 بهشهر

 

 تفت

 

 بیضا

 

 بیله سوارمغان

 

 جویبار

 

 خاورانا

 

 خدابنده

 

 داراب

 

 درگز

 

 ایلخچی

 

 اسفراین

 

 اسكو

 

 اشكذر

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماهرند

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمامهریز

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماممقان

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمامسجدسلیمان

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماگناباد

 

 آذرشهر

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماتفت

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماقاینات

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماداراب

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمادرگز

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمارودبار

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماخلخال

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماجیرفت

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمافردوس

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماشوشتر

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماسراب

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماتربت جام

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماتالش

 

 آباده

 

 آشتیان

 

 آموزشكده فنی حرفه ای سماجیرفت

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سما آباده

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماگچساران

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمامهاباد

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمامیانه

 

 آموزشکده فنی وحرفه ای سماتربت جام

 

 اقلید

 

 اردستان

 

 اردكان

 

 باغملك

 

 بافت

 

 اهر

 

 انار

 

 دهدشت

 

 دورود

 

 خامنه

 

 خلخال

 

 حاجی آباد

 

 جیرفت

 

 جاسب

 

 تالش

 

 تربت جام

 

 بردسكن

 

 بندر دیلم

 

 بوكان

 

 بیجار

 

 فردوس

 

 فریدن

 

 شاهین شهر

 

 شوشتر

 

 صوفیان

 

 زاهد شهر

 

 زرقان

 

 رامهرمز

 

 رفسنجان

 

 رودان

 

 رودبار

 

 سپیدان

 

 سراب

 

 سلسله ودلفان

 

 سیرجان

 

 ماهشهر

 

 مهاباد

 

 كوهدشت

 

 گچساران

 

 كنگاور

 

 گرمی

 

 كمیجان

 

 هریس

 

 هیدج

 

 میانه

 

 میناب

 

 مینودشت

 

 نی ریز

 

 نطنز

 

 نقده

 

 گناوه

 

 ماكو

 

 لارستان

 

 لامرد

 

 سوسنگرد

 

 سلماس

 

 سقز

 

 دشتستان

 

 زابل

 

 زرند كرمان

 

 طبس

 

 عجب شیر

 

 صحنه

 

 صفاشهر

 

 شهربابك

 

 قشم

 

 بندر لنگه

 

 بردسیر

 

 پارس آباد

 

 خورموج

 

 اندیمشك

 

 اسلام آباد غرب

 

 بافق

 

 ایذه

 

 ابركوه

 

 الیگودرز

 

 امیدیه

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماقشم

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمالارستان

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماابركوه

 

 آموزشكده فنی حرفه ای سماسوسنگرد

 

 آموزشكده فنی حرفه ای سماامیدیه

 

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمازرند

 

 ایرانشهر

10 

 

 اوز

10 

 

 خنج

10 

 

 دره شهر

10 

 

 چا بهار

10 

 

 خارك

10 

 

 خاش

10 

 

 تایباد

10 

 

 سراوان

10 

 

 كهنوج

10 

 

 كنگان

10 

 

 

 
 

صفحه اصلي :: آيين نامه آموزشي :: اساتید :: اطلاعیه ها :: سایت های مرتبط :: تماس با ما


� تمامى حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزارى متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساری مى باشد.

تهيه شده توسط شرکت فن آوری اطلاعات کاسپین سرور