صفحه اصلي

 

انتقالات دانشجویی >  جدول همترازی واحد ها (براساس نام واحد)

    <  << 

 

 

 

نقشه سايت

 

  نام واحد 

  گروه 

 آبادان و خرمشهر

 آباده

 آذرشهر

 آزادشهر

 آستارا

 آشتیان

 آموزشكده فنی حرفه ای سماامیدیه

 آموزشكده فنی حرفه ای سمااهواز

 آموزشكده فنی حرفه ای سماجیرفت

 آموزشكده فنی حرفه ای سماسوسنگرد

 آموزشكده فنی وحرفه ای سما آباده

 آموزشكده فنی وحرفه ای سما ارسنجان

 آموزشكده فنی وحرفه ای سما بندرانزلی

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماآزادشهر

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماآستارا

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماآمل

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماابركوه

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماابهر

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمااراك

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمااردبیل

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماارسنجان

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماارومیه

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمااسلامشهر

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمااندیشه

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماایلام

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمابابل

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمابروجرد

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمابندرعباس

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمابهبهان

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمابوشهر

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمابیرجند

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماپاكدشت

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماتاكستان

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماتالش

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماتبریز

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماتربت جام

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماتربت حیدریه

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماتفت

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماتنكابن

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماتهران

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماتهران سما

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماجیرفت

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماخرم آباد

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماخلخال

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماخمین

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماخمینی شهر

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماخوراسگان

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماخوی

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماداراب

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمادرگز

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمادزفول

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمارامسر

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمارشت

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمارودبار

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمارودهن

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمازاهدان

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمازرند

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمازنجان

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماساری

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماساوه

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماسبزوار

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماسراب

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماسمنان

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماسنندج

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماشاهرود

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماشهركرد

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماشوشتر

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماشیراز

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماشیروان

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماعلی آبادكتول

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمافردوس

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمافیروزآباد

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماقائم شهر

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماقاینات

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماقزوین

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماقشم

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماقوچان

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماكازرون

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماكاشمر

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماكرج

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماكرمان

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماگچساران

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماگرگان

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماگرمسار

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماگناباد

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمالارستان

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمالاهیجان

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمامراغه

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمامرند

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمامرودشت

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمامسجدسلیمان

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمامشهد

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماملایر

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماممقان

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمامهاباد

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمامهریز

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمامیاندوآب

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمامیانه

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمانجف آباد

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمانور

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمانوشهرچالوس

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمانیشابور

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماهرند

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماهمدان

 آموزشكده فنی وحرفه ای سماورامین

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمایاسوج

 آموزشكده فنی وحرفه ای سمایزد

 آموزشكده فنی وحرفه سمابوشهر

 آموزشکده فنی وحرفه ای سماتربت جام

 آموزشکده فنی وحرفه ای سماتربت حیدریه

 آیت ا.. آملی

 ابركوه

 ابهر

 اراك

 اردبیل

 اردستان

 اردكان

 ارسنجان

 ارومیه

 استهبان

 اسفراین

 اسكو

 اسلا مشهر

 اسلام آباد غرب

 اشكذر

 اقلید

 الیگودرز

 امیدیه

 انار

 اندیمشك

 اهر

 اهواز

 اوز

10 

 ایذه

 ایرانشهر

10 

 ایلام

 ایلخچی

 بابل

 باغملك

 بافت

 بافق

 بجنورد

 برازجان

 

 بردسكن

 بردسیر

 بروجرد

 بروجن

 بستان آباد

 بم

 بناب

 بندر انزلی

 بندر دیلم

 بندر لنگه

 بندرعباس

 بندرگز

 بهبهان

 بهشهر

 بوئین زهرا

 بوشهر

 بوكان

 بیجار

 بیرجند

 بیضا

 بیله سوارمغان

 پارس آباد

 پرند

 تاكستان

 تالش

 تایباد

10 

 تبریز

 تربت جام

 تربت حیدریه

 تفت

 تفرش

 تنكابن

 تهران پزشكی

 تهران جنوب

 تهران داروسازی

 تهران دندانپزشكی

 تهران سماء

 تهران شمال

 تهران علوم تحقیقات

 تهران مركزی

 تویسركان

 جاسب

 جهرم

 جویبار

 جیرفت

 چا بهار

10 

 حاجی آباد

 خارك

10 

 خاش

10 

 خامنه

 خاورانا

 خدابنده

 خرم آباد

 خرم دره

 

 خلخال

 خمین

 خمینی شهر

 خنج

10 

 خوراسگان

 خورموج

 خوی

 داراب

 دامغان

 درگز

 دره شهر

10 

 دزفول

 دشتستان

 دماوند

 دهاقان

 دهدشت

 دورود

 دولت آباد

 رامسر

 رامهرمز

 رشت

 رفسنجان

 رودان

 رودبار

 رودسر و املش

 رودهن

 زابل

 زاهد شهر

 زاهدان

 زرقان

 زرند كرمان

 زنجان

 زواره

 ساری

 سازمان مركزی

 

 ساوه

 سبزوار

 سپیدان

 سراب

 سراوان

10 

 سروستان

 سقز

 سلسله ودلفان

 سلماس

 سمنان

 سنقر كلیائی

 سنندج

 سوادكوه

 سوسنگرد

 سیرجان

 شاهرود

 شاهین دژ

 شاهین شهر

 شبستر

 شهر مجلسی

 شهربابك

 شهرپرند

 

 شهرری

 شهرضا

 شهركرد

 شهریار

 شوشتر

 شیراز

 شیروان

 صحنه

 صفاشهر

 صوفیان

 طبس

 عجب شیر

 علوم وتحقیقات اهواز

 علوم وتحقیقات فارس

 علی آباد كتول

 فارسان

 

 فراهان

 فردوس

 فریدن

 فسا

 فلاورجان

 فومن وشفت

 فیروزآباد

 فیروزكوه

 قائم شهر

 قائنات

 قروه

 قزوین

 قشم

 قم

 قوچان

 قِیام دشت

 كازرون

 كاشان

 كاشمر

 كرج

 كرمان

 كرمانشاه

 كلیبر

 كمیجان

 كنگان

10 

 كنگاور

 كهنوج

10 

 كوار

 كوهدشت

 گچساران

 گرگان

 گرمسار

 گرمی

 گلپایگان

 گناباد

 گناوه

 گنبد كاوس

 لارستان

 لامرد

 لاهیجان

 لنجان

 ماكو

 ماهشهر

 مباركه

 محلات

 مراغه

 مركزشفت

 مركزفومن

 مرند

 مرودشت

 مسجدسلیمان

 مشكین شهر

 مشهد

 ملایر

 ملكان

 ممسنی

 ممقان

 مهاباد

 مهدیشهر

 مهریز

 میاندوآب

 میانه

 میبد

 میمه

 میناب

 مینودشت

 نایین

 نجف آباد

 نراق

 نطنز

 نقده

 نكا

 نهاوند

 نور

 نوشهر و چالوس

 نی ریز

 نیشابور

 هادی شهر

 هرند

 هریس

 هشترود

 هفت هشتجان

 

 همدان

 هیدج

 ورامین

 ورزقان

 یاسوج

 یزد

 

 
 

صفحه اصلي :: آيين نامه آموزشي :: اساتید :: اطلاعیه ها :: سایت های مرتبط :: تماس با ما


� تمامى حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزارى متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساری مى باشد.

تهيه شده توسط شرکت فن آوری اطلاعات کاسپین سرور