كسى كه به مؤمن روزه‌دارى افطار بدهد، ثواب آزاد كردن یك بنده و آمرزش گناهان گذشته خود را دارد.

پنج شنبه 2 مرداد 1393