صفحه اصلي

 

آیین نامه آموزشی

    <  << 

 

 

 

نقشه سايت

 

فصل اول : شرايط ورود به دانشگاه (ماده 1)

فصل دوم : ثبت نام  (مواد 2 الي 6)
              
فصل سوم
: نظام آموزشي (مواد 7 الي 11)
     
 فصل چهارم : نظام درسي (مواد 12 الي 17)
 
فصل پنجم : تعداد واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل(مواد 18 تا 29)

فصل ششم : حضور وغياب دانشجو(مواد 30 الي 35)

فصل هفتم : حذف و اضافه درس(مواد 36 الي 38)
              
فصل
هشتم : ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو (مواد 39 الي 47)
     
فصل نهم: مرخصي تحصيلي(مواد 48 الي 49)
 
فصلدهم: انصراف از تحصيل(مواد 50 الي 51)
 
فصل يازدهم: مقررات  آموزشي دانشجويان انتقالي و ميهمان (مواد 52 الي 57)

فصل دوازدهم : تغيير رشته(مواد 58 الي 66)
 
فصلسيزدهم : معادلسازي واحدهاي درسي گذرانده شده پذيرفته شدگان آزمون ورودي(ماده 67)
              
فصل
چهاردهم : فراغت از تحصيل(مواد 68 الي 71)  
     
فصلپانزدهم : تقويم دانشگاهي(مواد 72 الي 75)

 


ماده 1 : شرايط ورود به دانشگاه آزاد اسلامي در دوره هاى كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته به شرح زير است:

1-1 داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي ، برابر مصوبات مربوطه.
2-1 نداشتن منع قانوني از نظر خدمت وظيفه عمومي. 
3-1 داشتن گواهي نامه پايان تحصيلات متوسطه نظام قديم و يا گذراندن دوره پيش دانشگاهي نظام جديد مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش براى دوره هاي كارداني ، كارشناسي پيوسته يا برابر  آن براي آموزش هاي حوزه ( مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي)و گواهينامه دوره كارداني رشته مربوط برحسب موردازدانشگاه آزاد اسلامي ياديگر مؤسسات آموزش عالي مورد تأييد دانشگاه آزاد اسلامي ، وزارت فرهنگ وآموزش عالي يا وزارت بهداشت ، درمان و  آموزش پزشكي براي دوره كارشناسي ناپيوسته ، همچنين داشتن مدرك ديپلم كاردانش يا فني حرفه اي نظام جديد متوسطه قابل قبو ل براي كارداني پيوسته . 

دارندگان مدرك معادل فوق ديپلم نمي توانند در آزمون ورودي كارشناسي ناپيوسته شركت نمايند.  مگر آن دسته از فارغ التحصيلان خارج از كشور كه در مدرك تحصيلي ارزيابي شده آنان اجازه ادامه تحصيل در مقطع بالاتر قيد شده باشد. 
 


     

ماده2: پذيرفته شدگان در آزمو ن ورودي موظفند در مهلت هاي تعيين شده طبق اطلاعيه هاي مربوط براي ثبت نام و انتخاب واحدهاي درسي به واحدهاي دانشگاهي ذيربط مراجعه نمايند . در غير اين صورت درشمول متاخرين ثبت نام قرار مي گيرند . 

تبصره- در مواردي كه تعداد پذيرفته شدگان بيش از ظرفيت مصوب واحد باشد و امكانات آموزشي واحد اجازه ثبت نام آنان را در نيمسال اول ندهد واحد دانشگاهي مجازاست براساس رتبه و نمره كل آزمون تعدادي ازپذيرفته شدگان را براي نيمسال دوم ثبت نام نمايد .

ماده3: درصورتيكه ظرفيت پذيرش دانشجو در واحد تكميل شده باشد و واحد امكانات آموزشي لازم را براي پذيرش دانشجويان متاخر داشته باشد ميتواند با تاييد شوراي آموزشي واحد اقدام به ثبت نام نموده ومراتب راجهت اطلاع به سازمان مركزي اعلام نمايد .

تبصره1- حداكثر تاخير متقاضي براي ثبت نام در مقطع تحصيلي كارداني (پيوسته وناپيوسته و آموزش معلمان ) و كارشناسي (پيوسته وناپيوسته وآموزش معلمان) يكسال از زمان پذيرش درآزمون ورودي مي باشد مشروط بر اينكه :
الف)  متقاضي ذكور از نظر نظام وظيفه منع تحصيلي نداشته باشد
.
ب)  هنگام ثبت نام مدرك پايه داشته باشد
.
ج)  واحددانشگاهي ظرفيت مصوب داشته باشد . درغير اينصورت شوراي آموزشي واحد دانشگاهي اتخاذ تصميم مي نمايد . 
د)  مدت تأخير جزو سنوات مجاز تحصيل دانشجو محسوب و واحد دانشگاهي موظف است براي اين مدت مرخصي تحصيلي صادر نمايد.
ه)  هزينه تأخير را برابر آخرين دستورالعمل به حساب 1486 بانك ملي تهران شعبه زبر جد (قابلپرداخت در كليه شعب كشور ) واريز و رسيد آنرا به واحد دانشگاهي تسليم نمايند تا بصورت يكجا به امور مالي سازمان مركزي ارسال دارند .
 

تبصره 2: واحدهاي دانشگاهي موظفند  ليست اسامي متاخرين ثبت نام را حداكثر تا يكماه پس از ثبت نام به مركز آزمون و نسخه اي از آنرا همراه با رسيد بانكي مربوط به امور مالي سازمان مركزي ارسال دارند .
 ثبت نام دانشجويان شا غل به تحصيل :

ماده 4: دانشجويان موظفند در مهلت هاي تعيين شده در تقويم دانشگاهي براي ثبت نام و انتخاب  واحد درسي به واحدهاي دانشگاهي مربوط مراجعه نمايند :در صورتي كه تأخير در ثبت نام از سه شانزدهم ساعات هر درس بيشتر نشود نام نويسي دانشجو با نظر مدير گروه آموزشي مربوط و تأييد شوراي آموزشي واحد دانشگاهي امكان پذير است در اين حال مدت تأخيرجزو حد نصاب غيبت دانشجو مي شود .

تبصره : دانشجوياني كه پس از انقضاي مهلت تعيين شده درهر نيمسال براي ثبت نام مراجعه كنند حق انتخاب واحد درسي را در آن نيمسال نخواهد داشت ليكن در صورت موافقت شوراي  آموزشي واحد دانشگاهي مدت غيبت بارعايت ماده 48 اين آئين نامه به عنوان مرخصي  تحصيلي جزو سنوات مجاز آنان محسوب مي گردد . دراين حال دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت تعيين شده مي باشد .

ماده 5: تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي به صورت حضوري و تمام وقت است . مگر براي دوره هايي كه رسما مستثني شده باشد .

منع تحصيل همزمان:

ماده 6:  دانشجو در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش ازيك رشته و در هر رشته بيش از يك گرايش دريك يا چند دانشگاه يا موسسه آموزش عالي يادرنظام آموزش تمام وقت يا پاره وقت را نخواهد داشت درصورت تخلف از ادامه تحصيل دريكي ازرشته هاي انتخابي به تشخيص كميسيون موارد خاص آموزشي و دانشجويي سازمان مركزي محروم و سوابق تحصيلي وي در آن رشته باطل اعلام مي شود و دانشجو موظف به پرداخت هزينه انصراف مطابق تعرفه تعيين شده به دانشگاه مي باشد .

ماده 7:آموزش در دانشگاه آزاد  اسلامي بر اساس نظام واحدي است .
ماده 8:در نظامم واحدي ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا ردي دانشجو در يك درس به
همان درس محدود مي گردد .


      
تعريف واحد درسي
ماده 9: يك واحد  درس نظري مقدار درسي است كه مفاد آن طي 16 جلسه يك ساعتي آموزش داده مي شود اين زمان براي هر واحد درس عملي و ‌آزمايشگاهي 32 ساعت كار گاهي 48 ساعت وعمليات صحرائي 64 ساعت مي باشد .

تبصره1- اجراي دوره هاي كار آموزي و كارورزي در موارد مربوط بر اساس مدت تعيين شده در سر فصل مصوب و آئين نامه هاي مربوط خواهد بود .
تبصره2- چنانچه ميزان ساعات دروس موضوع ماده 9با ساعات تعيين شده در بعضي ا سر فصلها مغايرت داشته باشد ساعات مندرج در سر فصل ملاك عمل خواهد بود .
    
 

سال تحصيلي :
 
ماده 10: هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي وبر حسب لزوم يك دوره تابستاني است.
هر نيمسال تحصيلي شامل 16 هفته وهر دوره تابستاني شامل 6هفته آموزش است .
تبصره � مدت امتحانات پايان هر يك از دو نيمسال تحصيلي و دوره تابستاني جزو مدت آموزش  محسوب نمي شود .
ماده 11: يك واحددرس نظري طي نيمسال تحصيلي در 16جلسه يك ساعتي ود طول دوره تابستاني در6 جلسه 3ساعتي تدريس مي شود به همين نحو مجموع ساعات تدريس يك واحد درس عملي آزمايشگاهي ، كارگاهي و عمليات صحرائي بر حسب انجام آنها در طول نيمسال با دوره تابستاني به ترتيب در 16 هفته و6 هفته تقسيم ميشود .
 

تبصره � در موارد استثنائي وضروري به پيشنهاد واحد دانشگاهي ذيربط وتصويب سازمان مركزي  دانشگاه مي توان يك واحد درسي رادرمدتي كوتاهتر از 16هفته تدريس نمود مشروط براينكه مجموع  ساعات هر واحد درسي ازحدمقررخود كمتر نشود .


    

ماده12: هر درس ،بخش مستقلي از برنامه آموزشي است كه در يك موضوع مشخص و براي يك نيمسال تحصيلي ارائه مي شود .

ماده 13 : دروس دانشگاهي از لحاظ محتوي به دروس عمومي پايه ، اصلي وتخصصي تقسيم مي شود. گذراندن اين دروس براي عموم  دانشجويان الزامي است .
1 -دروس عمومي به منظور توسعه اطلاعات و معلومات عمومي دانشجويان عرضه مي شود.  گذراندن اين دروس براي عموم دانشجويان الزامي است.
2-  دروس پايه به منظور تقويت بنيه علمي و ايجاد زمينه مناسب براي پذيرش دروس اصلي و تخصصي ارائه مي شود .
 دروس تخصصي به منظور افزايش توان عملي و عملي دانشجو در رشته مربوط تدريس مي گردد .

ماده14: هر درس از نظر ارتباط با درس يا دروس ديگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسيم مي شود .
1- درس مستقل : درسي است كه انتخاب آن منوط به گذراندن درس ديگري نيست .
2
-درس وابسته : درسي است كه انتخاب آن با درس يا دروس ديگري ملازمه دارد .   دروس وابسته به دروس پيشنياز و دروس همنياز تقسيم مي شود .
3- درس پيشنياز : درسي است كه درك مطالب آن براي يادگيري درس يا دروس ديگري ملازمه  دارد و بايد قبل از آن درس يا دروس ارائه گردد .
4
-دروس همنياز :دروسي هستند كه بايد در يك نيمسال يا دوره تابستان ارائه گردند
 

ماده 15:  درس از جنبه انتخاب ، به الزامي و انتخابي تقسيم مي شود .
درس الزامي درسي است كه گذراندن آن در طول دوره براي دانشجو اجباري است و با دروس ديگر قابل تعويض نمي باشد .
2-درس انتخابي درسي است كه دانشجو به اختيار خود از بين دروس مربوط انتخاب مي كند .
 

ماده 16: درس از لحاظ نحوه تدريس به نظري ، عملي و نظري - عملي تقسيم مي شود .
درس نظري حاوي مجموعه اي از دانشها است كه به صورت خطابه كنفرانس سمينار وبحث و   گفتگو تعليم داده مي شود .
2- درس عملي حاوي مهارتهايي است كه انتقال آنها محتاج  به تمرين عمليات  كارگاهي آزمايشگاهي ، بيمارستاني و صحرايي است .
درس نظري-عملي مجموع دانشها و مهارتهائي است كه به هردو صورت فوق توأما تدريس مي شود .
 

ماده 17: درتمامي واحدهاي دانشگاهي براي يك رشته معين برنامه درسي مصوب يكساني به  اجرا گذاشته ميشود .


 

      

 
ماده18 - تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هر يك از دورهاي كارداني وكارشناسي ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد پيوسته بر حسب رشته تحصيلي بر اساس   سر فصل مصوب و بخشنامه هاي ذيربط تعيين مي گردد.
 

تبصره � درمورد برنامه هاي آموزشي كه تاكنون به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي نرسيده است ، برنامه هاي مصوب سازمان مركزي دانشگاه ، ملاك عمل خواهد بود .
 

ماده 19 : تعداد واحد هاي انتخابي دانشجوي تمام وقت دريك نيمسال تحصيلي نمي تواند از 12 واحد كمترو از 20 واحد بيشتر باشد .
 

تبصره 1- درنيمسالهايي كه دانشجو خارج  از اراده خود تعداد واحدهاي درسي كمتر از حداقل تعيين شده درآن مقطع و سيستم انتخاب نمايد و ميانگين آن نيمسال  كمتر از 12باشد آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي گردد ولي مشروطي به حساب نمي آيد .نمرات دروس آن نيمسال تنها در ميانگين كل نيمسال دانشجو محاسبه مي گردد.
 

تبصره 2- در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر 24واحد درسي باقيمانده داشته باشدحتي اگر در ترم قبل مشروط شده باشدبانظر گروه آموزشي واحدمي تواند تمام واحدهاي درسي باقيمانده را ولو اينكه دربين آنها دروس پيشنياز وجود داشته باشد در يك  نيمسال انتخاب و بگذراند .

تبصره 3- چنانچه نيمسال دوم سال تحصيلي نيمسال آخر تحصيل دانشجو باشد و 24 واحد درسي باقيمانده باشد مي تواند با رعايت تبصره 2 اين ماده آنها را در آن نيمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اينكه بيش از 6 واحد آن در دوره تابستان نباشد .

تبصره 4- چنانچه نيمسال اول  سال تحصيلي ترم آخر دانشجو بوده و فقط  24  واحد درسي باقيمانده داشته  باشد  و واحد دانشگاهي نتواند يك درس نظري را در آن نيمسال ارائه نمايد و در واحد هاي همجوار نيز آن درس ارائه نشود دانشجو مي تواند آن درس را در نيمسال بعد بصورت معرفي به استاد بگذراند.
 

تبصره 5- دانشجوئي كه ميانگين نمرات نيمسال قبل او 17 يا بيشتر باشد ميتواند در نيمسال بعد تا  24 واحد درسي انتخاب كند.
     
   

درس معرفي به استاد :
ماده 20 � چنانچه دانشجو در يك نيمسال يا دوره تابستان براي فراغت از تحصيل تنها يك درس نظري باقيمانده داشته باشد مي تواند فقط براي يك بار ثبت نام و خارج از تقويم دانشگاهي در فرصتي كه از طرف گروه آموزشي مربوط تعيين مي شود درس مزبور را از طريق معرفي به استاد حداكثر در همان نيمسال يا آن دوره تابست