گروه های آموزشی
رشته های تحصیلی بدون آزمون دانشکده

 
ردیف  مقطع  رشته تحصیلی
1 کارشناسی پیوسته  علوم کامپیوتر
2 کارشناسی پیوسته  ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
3 کارشناسی پیوسته  ریاضیات و کاربردها
4 کارشناسی پیوسته  زمین شناسی
5 کارشناسی پیوسته  علوم و مهندسی صنایع غذایی
6 کارشناسی پیوسته  فیزیک
7 کارشناسی پیوسته  فیزیک مهندسی 
8 کارشناسی پیوسته  معماری داخلی
9 کارشناسی پیوسته  مهندسی برق
10 کارشناسی پیوسته  مهندسی شهرسازی
11 کارشناسی پیوسته  مهندسی شیمی
12 کارشناسی پیوسته  مهندسی صنایع
13 کارشناسی پیوسته  مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی 
14 کارشناسی پیوسته  مهندسی فضای سبز
15 کارشناسی پیوسته  مهندسی کامپیوتر
16 کارشناسی پیوسته  مهندسی معماری
17 کارشناسی پیوسته  مهندسی مکانیک
18 کارشناسی پیوسته  مهندسی مواد و متالوژی
19 کارشناسی پیوسته  مهندسی نقشه برداری
20 کارشناسی پیوسته  مهندسی هسته ای
21 کارشناسی پیوسته  مهندسی هوا و فضا