گروه های آموزشی
رشته های تحصیلی دانشکده

 ردیف    مقطع   رشته تحصیلی
1 دکتری تخصصی   ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
2 دکتری تخصصی   ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
3 دکتری تخصصی   علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعی
4 دکتری تخصصی   علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی
5 دکتری تخصصی   فیزیک - فیزیک ماده چگال
6 دکتری تخصصی   معماری
7 دکتری تخصصی   مکانیک - تبدیل انرژی
8 دکتری تخصصی   مهندسی برق ـ  الکترونیک
9 دکتری تخصصی   مهندسی برق ـ  قدرت
10 دکتری تخصصی   مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
11 دکتری تخصصی   مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
12 كارشناسي ارشد آموزش ریاضی
13 كارشناسي ارشد ترویج و آموزش کشاورزی پایدار - ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
14 كارشناسي ارشد ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
15 كارشناسي ارشد ریاضی کاربردی - بهینه سازی
16 كارشناسي ارشد ریاضی محض - جبر
17 كارشناسي ارشد زیست شناسی - علوم گیاهی
18 كارشناسي ارشد زیست شناسی - میکروبیولوژی
19 كارشناسي ارشد زیست شناسی جانوری - سلولی و تکوینی
20 كارشناسي ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی
21 كارشناسي ارشد شیمی - شیمی آلی
22 كارشناسي ارشد شیمی - شیمی کاربردی
23 كارشناسي ارشد علوم کامپیوتر
24 كارشناسي ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فنّاوری مواد غذایی
25 كارشناسي ارشد فیزیک - هسته ای
26 كارشناسي ارشد مکانیک - طراحی کاربردی
27 كارشناسي ارشد مهندسی برق - سیستم های الکترونیک دیجیتال
28 كارشناسي ارشد مهندسی برق - سیستم های قدرت
29 كارشناسي ارشد مهندسی برق - شبکه های مخابرات
30 كارشناسي ارشد مهندسی برق - مخابرات سیستم
31 كارشناسي ارشد مهندسی برق ـ  کنترل
32 كارشناسي ارشد مهندسی برق ـ  مدارهای مجتمع الکترونیک
33 كارشناسي ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی - صنایع سلولزی
34 كارشناسي ارشد مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار
35 كارشناسي ارشد مهندسی مدیریت ساخت
36 كارشناسي ارشد مهندسی معماری
37 كارشناسي ارشد مهندسی مکاترونیک
38 كارشناسي ارشد مهندسی مکانیک ـ  تبدیل انرژی
39 كارشناسي ارشد مهندسی مکانیک ـ  ساخت و توليد
40 كارشناسي ارشد مهندسی مکانیک ـ  طراحی کاربردی
41 کارشناسی پیوسته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
42 کارشناسی پیوسته ریاضیات و کاربردها
43 کارشناسی پیوسته زمین شناسی
44 کارشناسی پیوسته علوم کامپیوتر
45 کارشناسی پیوسته علوم و مهندسی صنایع غذایی
46 کارشناسی پیوسته فیزیک
47 کارشناسی پیوسته فیزیک مهندسی 
48 کارشناسی پیوسته معماری داخلی
49 کارشناسی پیوسته مهندسی برق
50 کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی
51 کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی
52 کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع
53 کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی 
54 کارشناسی پیوسته مهندسی فضای سبز
55 کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر
56 کارشناسی پیوسته مهندسی معماری
57 کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک
58 کارشناسی پیوسته مهندسی مواد و متالوژی
59 کارشناسی پیوسته مهندسی نقشه برداری
60 کارشناسی پیوسته مهندسی هسته ای
61 کارشناسی پیوسته مهندسی هوا و فضا
62 کارشناسی ناپیوسته آموزش ریاضی
63 کارشناسی ناپیوسته آموزش علوم تجربی
64 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
65 کارشناسی ناپیوسته مهندسی نرم افزار کامپیوتر
66 کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتی
67 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
68 کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری مکانیک خودرو
69 کارشناسی ناپیوسته علمي كاربردي ارتباط تصويري
70 کارشناسی ناپیوسته معماری 
71 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
72 کاردانی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر
73 کاردانی ناپیوسته معماری
74 کاردانی ناپیوسته آموزش علوم تجربی
75 کاردانی ناپیوسته کاردان فنی تاسیسات تهویه و تبرید