گروه های آموزشی
گروه مکانیک

گروه مکانیک

 

 

مرکز تحقیقاتی نانو تکنولوژی و مواد پیشرفته

 

 

 

 

 

---------------

 

 

کارگاه تراش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------

 

 

ترمودینامیک

 

 

 

-------------

 

انتقال حرارت

 

 

 

-------------------

 

دینامیک و ارتعاشات

 

 

 

----------------

 

سایت مکانیک

 

 

-------------

 

 

سیالات

 

 

 

-----------------

 

 

مقاومت مصالح