گروه های آموزشی
نیروی خدمات دانشکده

نیروی خدمات دانشکده

 

 

 

 

حمیدرضا میر حسینی
سمت : خدمات
تلفن تماس : ۳۱۷۵۳۳۰
 
سیف اله قربانی
سمت : خدمات
تلفن تماس : ۳۱۷۵۳۳۰
 
بهروز گوران
سمت : خدمات
تلفن تماس : ۳۱۷۵۳۳۰