گروه های آموزشی
گروه فیزیک

گروه فیزیک

علی پهلوان

میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:

a.pahlavan@srbiau.ac.ir

pahlavan۱۲۹۲۰۰۰@yahoo.com

رزومه علمی
مدیر گروه(دکتری و کارشناسی ارشد فیزیک)