گروه های آموزشی
گروه معماری

گروه معماری

 

 

 

 

فاطمه مظفری قادیکلائی

میزان تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:

mozaffarifatemeh2@gmail.com

mozaffari@iausari.ac.ir

مدیرگروه کارشناسی ارشد ودکتری معماری–
دکتری عمران(مهندسی مدیریت ساخت)


عباسعلی رنجبر کوچکسرائی

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:

ranjbar.arch@iausari.ac.ir
abbas.a.ranjbar@gmail.com

رزومه علمی

مدیر گروه(کارشناسی معماری)