گروه های آموزشی
گروه کشاورزی و منابع طبیعی

گروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

مهدی چرمچیان لنگرودی

میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: دانشیار

 

مدیر گروه  کشاورزی و منابع طبیعی(کارشناسی و کارشناسی ارشدودکتری)

دکتری علوم و صنایع غذایی
آدرس پستی:

Mcharmchian@iausari.ac.ir
Mcharmchian@gmail.com