گروه های آموزشی
گروه مکانیک

گروه مکانیک

 

 

 


 

جواد علی نژاد


میزان تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:

alinejad_javad@yahoo.com
alinejad_javad@iausari.ac.irرزومه علمی


مدیر گروه دکتری کارشناسی ارشد تبدیل انرژی-کارشناسی ارشد مکانیک - ساخت و تولید،مکانیک -طراحی کاربردی جامدات - کارشناسی مکانیک