گروه های آموزشی
گروه کامپیوتر

گروه کامپیوتر

 


 

همایون موتمنی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پستی:
h_motameni@yahoo.com
motameni@iausari.ac.ir

 

مدیر گروه  دکترای کامپیوتر  مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر

 

 

 

خانم فرائین آئینی
میزان تحصیلات: دکتری تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
f.aeini@iausari.ac.ir

 

مدیر گروه کارشناسی  کلیه رشته ها و کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوترو علوم کامپیوتر