گروه های آموزشی
گروه علوم تجربی

گروه علوم تجربی

 

 

صادق سلمانپور طلوتی
میزان تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
sadeghsalmanpour@gmail.com
رزومه علمی

وحید عربعلی
میزان تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
arabali@iausari.ac.ir
vahidarabali@gmail.com
رزومه علمی