گروه های آموزشی
گروه زیست شناسی

گروه زیست شناسی

 

 

مینا اورنگ
میزان تحصیلات: دکترا
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
mina.owrang@iausari.ac.ir
mina.owrang@yahoo.com
رزومه علمی

عالم آرا غلامی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
Alamara.gholami@yahoo.com
رزومه علمی

فرزانه فرخی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
Farzane.farokhi@gmail.com
رزومه علمی

عیسی لیالی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
issalayali@iausari.ac.ir
issalayali@yahoo.com
رزومه علمی

قاسم محمدپور کاسگری
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
Gha_mohammad@yahoo.com
رزومه علمی

سیمین محمدی گرجی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
siminmohamady@gmail.com
رزومه علمی