گروه های آموزشی
گروه معماری

گروه معماری

 

 

سیده رقیه رکابی دولت آبادی
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
segedeh.roghageh.rekabi@iausari.ac.irر
rekabisr@yahoo.com
زومه علمی

عباسعلی رنجبر کوچکسرائی
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
ranjbar.arch@iausari.ac.ir
abbas.a.ranjbar@gmail.com
رزومه علمی

فائزه غفاری
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
Arch_faezeh_۷۹۲۰۰۵@yahoo.com
fghaffari@iausari.ac.ir
رزومه علمی

راحله رستمی
میزان تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
raheleh.rostami@iausari.ac.ir
raheleh.rostami@gmail.com

raheleh.rostami@yahoo.com
رزومه علمی

فاطمه مظفری قادیکلائی
میزان تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:

mozaffarifatemeh2@gmail.com

mozaffari@iausari.ac.ir