گروه های آموزشی
گروه برق

گروه برق

 

 

ایمان خنکدارطارسی
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
ikhonakdar@yahoo.com
رزومه علمی

مهدی رادمهر
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار(الکترونیک)
آدرس پستی:
radmehr@iausari.ac.ir
maradmehr@gmail.com
رزومه علمی

سیدمهدی عابدی پهنه کلائی
مرتبه علمی: مربی(کنترل)
آدرس پستی:
m.abedi.p@iausari.ac.ir
m.abedi.p@gmail.com
رزومه علمی

علیرضا غفوری
میزان تحصیلات:  دکتری
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
ghafouri@iausari.ac.ir
ghafuriar@gmail.com
رزومه علمی

علیرضا قربانی
میزان تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
رزومه علمی
نادعلی قراحاجیلو
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
qhorahajlo@iausari.ac.ir
hajiloazar@gmail.com
رزومه علمی

توحید نوری
میزان تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استادیار(الکترونیک قدرت)
آدرس پستی:
thdnouri@gmail.com
thdnouri@tabrizu.ac.ir
زمینه کاری:
طراحی و کنترل مبدلهای الکترونیک قدرت
- کیفیت توان
رزومه علمی

صابر نوریان کفشگری
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
snourian@iausari.ac.ir
saber.nourian@gmail.com
رزومه علمی