گروه های آموزشی
گروه ریاضی

گروه ریاضی

 

 

ابراهیم باقریان فرح آبادی
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
bagherian.e@iausari.ac.ir
bagherian.e@gmail.com
رزومه علمی

روح ا... برزگر پنبه زار کتی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
Rohollah.barzegar@iausari.ac.ir
ro_bps@yahoo.com
رزومه علمی

سیدبابا حسینی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
sbhosseini@iausari.ac.ir
sbhosaini@yahoo.com
رزومه علمی

وحید داداشی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پستی:
vahid.dadashi@iausari.ac.ir
v.dadashi@gmail.com
رزومه علمی

محمد دعایی
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
doaee@iausari.ac.ir
shektaaaa@yahoo.com
رزومه علمی

محمد دهقان
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
m-dehghan@iausari.ac.ir
رزومه علمی

محسن ربانی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پستی:
mrabbani@iausari.ac.ir
رزومه علمی

علیرضا گلایری
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
a.Gelayeri@gmail.com
 

رضاعرب
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی:دانشیار
آدرس پستی:
mathreza.arab@iausari.ac.ir
mathreza.arab@yahoo.com
رزومه علمی