گروه های آموزشی
گروه کشاورزی و منابع طبیعی

گروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

امیراحمدپور
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پستی:

ahmadpour@iausari.ac.ir
ahmadpour_amir@yahoo.com

 

مهدی چرمچیان لنگرودی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پستی:

Mcharmchian@iausari.ac.ir
Mcharmchian@gmail.com

 

غلامرضا دین پناه
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پستی:

Dinpanah@iausari.ac.ir
Dinpanah۵۷@yahoo.com

 

محمد فارسی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پستی:

moh_farsi@iausari.ac.ir
mfarsi۲۰۰۸@gmail.com

 

نوید نعیمیان

میزان تحصیلات: دکترای تخصصی

مرتبه علمی: استادیار

آدرس پستی:

navid_naeimian@yahoo.com

لیلا نجفیان 

میزان تحصیلات: دکترای تخصصی

مرتبه علمی: استادیار

رشته: علوم وصنایع غذایی

آدرس پستی:  
       
L.najafian@iausari.ac.ir

najafian_5828@yahoo.com