گروه های آموزشی
گروه مکانیک

گروه مکانیک

 

 

حامد آهنگر دارابی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
(ساخت و تولید)
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
ahangar_h۳۵۲۲@yahoo.com
ahangar@iausari.ac.ir
رزومه علمی

 


حسین ذوالفقاری
میزان تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی: hosseinzolfagharyazizi@yahoo.com
رزومه علمی

فرهاد حسین نژاد نقارچی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
(دانشجوی دکتری تبدیل انرژی)
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
farhad_mesh۲۲@yahoo.com
رزومه علمی

مهران خاکی جامعی
میزان تحصیلات: دکتری (تبدیل انرژی)
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پستی:
mehran.khaki@gmail.com
رزومه علمی

یاسر رستمیان
میزان تحصیلات: دکتری (طراحی جامدات)
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پستی:
yasser.rostamiyan@yahoo.com
yasser.rostamiyan@iausai.ac.ir
رزومه علمی

قربان رمضانخواه
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
(تبدیل انرژی)
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
ramazankhah۱@yahoo.com
ramezankhah@iausari.ac.ir
رزومه علمی

سید یعقوب سجادی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
(دانشجوی دکتری طراحی جامدات)
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
s.y.sajadi@gmail.com
رزومه علمی

وحید شکری
میزان تحصیلات: دکتری (تبدیل انرژی)
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
shokri.vhd@gmail.com
shokri.vhd@iausari.ac.ir
رزومه علمی

اصغر شمسی سربند
میزان تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
رزومه علمی

مرتضی عباسی
میزان تحصیلات: دکتری (تبدیل انرژی)
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پستی:
mmortezaabbasi@gmail.com
رزومه علمی

جواد علی نژاد
میزان تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
alinejad_javad@yahoo.com
alinejad_javad@iausari.ac.ir
رزومه علمی

کیوان فلاح
میزان تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
keivan.fallah@gmail.com
keivan.fallah@iausari.ac.ir
رزومه علمی

سروش مداح
میزان تحصیلات:  دکتری
( دکتری تبدیل انرژی)
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
soroushmaddah@yahoo.com
رزومه علمی

جعفر کرباسی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
(تبدیل انرژی)
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
j.karbasi@yahoo.com
رزومه علمی