گروه های آموزشی
گروه کامپیوتر

گروه کامپیوتر

 


فرایین آیینی
میزان تحصیلات: دکتری تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
f.aeini@iausari.ac.ir
رزومه علمی

مجیدابوطالبی
میزان تحصیلات: دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
majidaboutalebi@gmail.com
aboutalebi@iausari.ac.ir
رزومه علمی

احمد اسفندیاری
میزان تحصیلات: دانشجوی دکتری
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
esfandiari.ahmad@gmail.com
esfandiari@iausari.ac.ir
رزومه علمی

سجاد توسلی
میزان تحصیلات: دانشجوی دکتری
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
tavassoli_۵@yahoo.com
رزومه علمی

میرسعید حسینی شیروانی
میزان تحصیلات: دکتری - نرم افزار
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
mirsaeid_hosseini@yahoo.com
mirsaeid_hosseini@iausar.ac.ir
رزومه علمی

مهرزاد خاکی
میزان تحصیلات: دانشجوی دکتری
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
khaki.mehrzad@yahoo.com
khaki.mehrzad@iausari.ac.ir
رزومه علمی

کیمیارضائی کلانتری
میزان تحصیلات:دانشجوی دکتری
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
rezaeikalantari@gmail.com
rezaeikalantari@iausari.ac.ir

رزومه علمی
 

علیرضا غنودی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
alirezaghonoodi@yahoo.com
ghonodi@iausari.ac.ir
رزومه علمی

محمد محمدزاده
میزان تحصیلات: دانشجوی دکترا
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
Mohammadzadeh.mohammad@gmail.com
mohammadzadeh@iausari.ac.ir
رزومه علمی

همایون موتمنی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پستی:
h_motameni@yahoo.com
motameni@iausari.ac.ir
رزومه علمی

خدیجه میرزائی
میزان تحصیلات: دانشجوی دکتری
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
mirzaei@iausari.ac.ir
mirzaei۲۰۰۴@yahoo.com
رزومه علمی

حسین نعمت زاده بالاگتابی
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس پستی:
hn_۶۱@yahoo.com
رزومه علمی

.رحمان ولائی
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
rvalaiek@iausari.ac.ir
rvalaiek۱۶۰۴@gmail.com
رزومه علمی

علیرضا عظیمی
میزان تحصیلات: دانشجوی دکتری
مرتبه علمی: مربی
آدرس پستی:
.azimi@iausari.ac.ir
info@alirezaazimi.com
رزومه علمی