گروه های آموزشی
رییس دانشکده


  نام : صادق

نام خانوادگی: سلمانپور
                  
گروه آموزشی: شیمی
رتبه دانشگاهی:   استادیار
   سمت: رئیس دانشکده فنی مهندسی 
   

فعالیت پژوهشی و اجرایی

 1. چاپ 16 مقاله ISI و 6 مقاله علمی و پژوهشی
 2. پژوهشگر برتر طی دو سال متوالی 87-86 و 88-87 دریافت لوح تقدیر از آیت الله هاشمی رفسنجانی
 3. پژوهشگر برتر چاپ مقاله سال 1398 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 4. انجام 1 1 طرح پژوهشی دانشگاهی و 2 طرح پژوهشی برون دانشگاهی
 5. عضو کارگروه تخصصی پژوهشی و فناوری استان گلستان در سال1390
 6. عضو کمیته هماهنگی استانی گسترش آموزش های علمی و کاربردی در سال 1391
 7. سرپرست معاونت اداری و مالی واحد علوم و تحقیقات مازندران طی سال های 89 و 90
 8. ریاست جهاد دانشگاهی استان گلستان
 9. معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان مازندران
 10. مدیرگروه کارشناسی ارشد شیمی و زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 11. مسئول علمی آزمایشگاه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 12. عضو معاونت شورای بررسی و تحلیل بسیج اساتید دانشگاه های استان مازندران
 13. عضو شورای بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 14. عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه مازندران از سال 70 الی 74
 15. نماینده دانشکده علوم پایه در شورای فرهنگی دانشگاه مازندران از سال 72 الی 74