گروه های آموزشی
تعاریف مرکز رشد

دوره رشد مقدماتی

هدف از این دوره کمک و حمایت از ایده های فناورانه اعضای علمی، دانشجویان، دانش آموختگان دانشگاهی و کلیه افراد صاحب ایده که در قالب هسته فناور برای تثبیت و تکمیل ایده و تیم کاری، شناخت بازار و ساخت نمونه اولیه و نهایتاً آمادگی برای ایجاد یک واحد (شرکت) فناور مبتنی بر علم و فناوری (دانش بنیان) با جهت گیری اقتصادی برای ورود به دوره رشد است.

مدت استقرار:

۱-۴- شامل دو دوره سه ماهه و قابل تمدید تا سقف حداکثر ۹ ماه با مجوز شورای مرکز رشد است.

۲-۴- دوره اول برای اثبات ادعای ارائه شده توسط هسته فناور، عملکرد اعضا و ارزیابی حضور اعضا در محل استقرار؛

۳-۴- پس از سپری نمودن دوره اول و در صورت تایید، ورود به سه ماهه دوم برای تثبیت ایده، مطالعه بازار، و حمایت برای نمونه سازی ایده؛

تبصره: قرارداد استقرار به صورت شش ماهه و با امضای ریاست واحد، معاون پژوهش و فناوری، مدیر مرکز رشد و  مسئول هسته فناور بسته می شود و با تایید شورای مرکز رشد قابل تمدید است.

دوره رشد

واحدهایی که با هدف تولید محصول یا خدمات با استفاده از دستاوردهای پژوهشی و در قالب یک شرکت یا موسسه با هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد تشکیل می شوند و در زمینه پژوهش های کاربردی، توسعه ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و تجاری سازی فعالیت ها می کنند.

مدت استقرار:

۱-۴- شامل یک دوره سه ساله است که با نظر شورای مرکز رشد تا حداکثر ۵ سال قابل تمدید است ؛

۲-۴- قرارداد استقرار به صورت سالانه و با امضای ریاست واحد، معاون پژوهش و فناوری، مدیر مرکز رشد و مدیر عامل واحد فناور بسته می شود و با تایید شورای مرکز رشد قابل تمدید است.