گروه های آموزشی
مراحل پذیرش و استقرار

مراحل پذیرش و استقرار

 

مطالعه دقيق شرايط پذيرش و در صورت احراز شرايط، آماده كردن اطلاعات مربوط به گروه كارى، ايده محورى و اطلاعات شركت.

· تكميل کاربرگ اولیه تقاضاى پذيرش.

· برگزارى جلسه معارفه جهت آشنايى با ايده محورى و گروه كارى.

· ارائه طرح كسب و كار توسط متقاضى.

(کاربرگ هسته فناوری، کاربرگ واحد فناوری، کاربرگ واحد تحقیق و توسعه)

· ارزيابى طرح كسب و كار توسط كميته پذيرش مركز رشد.

· رفع نواقص احتمالى طرح كسب و كار توسط متقاضى.

· برگزارى جلسه دفاع از ايده محورى و طرح كسب و كار.

· ارايه مدارك و مستندات لازم و عقد قرارداد استقرار در مركز رشد.

 

لازم به ذكر است بعد از تكميل کاربرگ اولیه تقاضاى پذيرش، مراحل بعدى از طريق ايميل و يا پيامک به متقاضى اعلام میگردد