گروه های آموزشی
دوره رشد مقدماتی

دوره رشد مقدماتی

هدف از این دوره کمک و حمایت از ایده های فناورانه اعضای علمی، دانشجویان، دانش آموختگان دانشگاهی و کلیه افراد صاحب ایده که در قالب هسته فناور برای تثبیت و تکمیل ایده و تیم کاری، شناخت بازار و ساخت نمونه اولیه و نهایتاً آمادگی برای ایجاد یک واحد (شرکت) فناور مبتنی بر علم و فناوری (دانش بنیان) با جهت گیری اقتصادی برای ورود به دوره رشد است.

مدت استقرار:

۱-۴- شامل دو دوره سه ماهه و قابل تمدید تا سقف حداکثر ۹ ماه با مجوز شورای مرکز رشد است.

۲-۴- دوره اول برای اثبات ادعای ارائه شده توسط هسته فناور، عملکرد اعضا و ارزیابی حضور اعضا در محل استقرار؛

۳-۴- پس از سپری نمودن دوره اول و در صورت تایید، ورود به سه ماهه دوم برای تثبیت ایده، مطالعه بازار، و حمایت برای نمونه سازی ایده؛

تبصره: قرارداد استقرار به صورت شش ماهه و با امضای ریاست واحد، معاون پژوهش و فناوری، مدیر مرکز رشد و  مسئول هسته فناور بسته می شود و با تایید شورای مرکز رشد قابل تمدید است.