گروه های آموزشی
پرسنل مرکزی

پرسنل مرکز

 

 

مدیر دفتر فن آوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه
مهندس حسین بحری
۳۴۴۴۵۱۲۰
مسؤول امور خدمات ماشینی دانشگاه
 مهندس محمدرضاجعفری
۳۴۴۴۵۱۲۲
 
کارشناس امور نرم افزاری دانشگاه
     
 
 مهندس سیدمجتبی فضلی
 
۳۴۴۴۵۱۱۹
کارشناس امور سخت افزاری دانشگاه
 مهندس مجتبی تقوی
۳۴۴۴۵۱۲۱
 
کارشناس آمار و اطلاعات دانشگاه
 
 
 مهندس حسین کرمی
۳۴۴۴۵۱۲۳
مسؤول فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشکدۀ علوم انسانی
مهندس محمد اورنجین
۳۴۴۴۵7۲۴
مسؤول فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشکدۀ پزشکی
خانم مهندس زهره قاسمیان
۳۴۴۴۵۵۲۵
مسؤول فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشکدۀ فنی مهندسی
 مهندس حامد صمدی
۳۴۴۴۵۳۵۹
کارشناس آزمایشگاه کامپیوتر
مهندس قربانعلی پورمحمدی
3۴۴۴5631
کارشناس پشتیبان امور نرم افزاری دانشگاه
 مهندس جواد میرزائی
۳۴۴۴۵۱۲۴