اجاره سالن‌ جلسات مرکز


1397/03/01

هسته ها و واحدهای فناور مرکز رشد و شرکت‌های خصوصی خارج از مرکز می‌توانند به صورت زیر از سالن جلسات استفاده نمایند. هزینه هر ساعت اجاره سالن 40 هزار تومان می باشد. که پس از اطلاع از زمان‌های در دسترس با پرداخت هزینه به شماره حساب 0219344654000 بانک ملی سیبا قابل بهره برداری است.

اشتراک گذاری