سیستم آبیاری هوشمند


1397/03/01

سیستم مدیریت هوشمند آبیاری فضای سبز، سیستمی است که با برنامه هایی که از قبل برای آن بطور ثابت یا از طریق کاربر تعریف شده است، باغات یا فضاهای سبز را متناسب با نوع نیاز آن گیاه آبیاری می کند. این سیستم علاوه بر صرفه جویی بالای آب دارای انعطاف پذیری با شرایط گوناگون زمین و انطباق با نوع نیاز گیاه درمیزان مصرف آب نیز است.

اشتراک گذاری