ترم‌بندي كارشناسي پيوسته

ترم‌بندي كارشناسي پيوسته

 

 

 

بهداشت عمومی   دانلود
پرستاری برای  ورودی 96 به بعد دانلود
پرستاری برای  ورودی 93 به بعد دانلود
پرستاری اجراء تا ورودی  92 دانلود
تربیت ورزشی - علوم انسانی ورزش   دانلود
تربیت ورزشی - علوم زیستی ورزش   دانلود
ترویج و آموزش کشاورزی   دانلود
روان شناسی  برای  ورودی 93 به بعد دانلود
روان شناسی بالینی اجراء تا ورودی  93 دانلود
روان شناسی عمومی اجراء تا ورودی  93 دانلود
زبان و ادبیات انگلیسی   دانلود
علوم قضایی   برای ماقبل بهمن93 دانلود
علوم قضایی   برای بهمن 93 به بعد دانلود
علوم آزمایشگاهی   دانلود
فقه و حقوق اسلامی    دانلود
فیزیک - اتمی   دانلود
فیزیک - حالت جامد   دانلود
فیزیک - هسته ای    دانلود
فیزیک - هواشناسی   دانلود
مامایی برای  ورودی 92 به بعد  دانلود
مامایی 92 اجراء تا ورودی دانلود
مامایی برای ورودی 95 و به بعد دانلود
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی   دانلود
مهندسی  معماری    قابل اجراء تا  1396  دانلود
مهندسی  معماری    قابل اجراء از  1397  دانلود
مهندسی برق - الکترونیک  قابل اجراء تا ورودی 91 دانلود
مهندسی برق - قدرت  قابل اجراء تا ورودی 91 دانلود
مهندسی کامپیوتر - سخت افزار قابل اجراء تا ورودی 93 دانلود
مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات برای  ورودی 93 به بعد دانلود
مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات برای ورودی  قبل از 93 دانلود
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار برای  ورودی 93 به بعد دانلود
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار قابل اجراء تا ورودی 93 دانلود
مهندسی مکانیک  برای  ورودی 90 به بعد دانلود